شبی در محفلی ذکر علی بود 
شنیدم عاقلی فرزانه فرمود 
اگر دوزخ به زیر پوست داری 
نسوزی گر علی را دوست داری 
اگر مهر علی در سینه ات نیست 
بسوزی گر هزاران پوست داری